Initial Damage of Rock and Its Effect on Uniaxial Compressive Strength of Rock
ZHANG Li-jie,ZHU Jie-bing,LUO Jian-yu,ZENG Ping
JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTI . 2014, (11): 22 -25 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-5485.2014.11.0052014,31(11):22-25,37